Riktlinjer för kasinorum och planering av området

By Author

Riktlinjer för planering och beräkning av lärares arbetsinsatser inom utbildning på grund- och avancerad nivå inom området för humaniora och teologi Bakgrund Föreliggande rekommendationer är resultatet av ett flerårigt arbete som inleddes under en period då området befann sig i ett mycket svårt ekonomiskt läge och behovet av att få

behandlar framställning och kontroll av DTM, med syfte att tillfredsställa behov på kravformuleringar vid framställning av DTM för planering, projektering och byggande. När SIS-TS 21145:2004 granskades, framkom det brister bl.a. inom regler för hänvisning, upptäckanden av systematiska fel och inom beräkningsförfarandet. Lindrig utvecklingsstörning – riktlinjer för kvalitetssäkring vid utredning av barn och ungdomar som uppmärksammas inom BVC och skola FÖRSLAG FRÅN EN ARBETSGRUPP Bakgrund Lindrig utvecklingsstörning ger symtom i form av avvikelser i utvecklingen. Huvudsymtomet är svårigheter med det abstrakta/logiska tänkandet. I policyn finns riktlinjer för omhändertagande av dagvatten, bildexempel på olika utformning fastställas som bör tas hänsyn till vid planering av en dagvattenanläggning: DAMMAR Djup och slänter Varierat vattendjup för bättre hydraulik och fördröjning av vattnet för sedimentation av partiklar och föroreningar i djuphålor För varje församling och pastorat som är huvudman för begravningsverksamheten ska det finnas riktlinjer för hur begravningsverksamheten ska vara utformad (kyrkoordningen 2 kap. 6 a §). Riktlinjerna ska ange hur den enskilda församlingen eller pastoratet arbetar med det som ingår i den begravningsverksamhet som avser alla folkbokförda. • Riktlinjer för byggnation på landsbygden, ursprungligen antagna år 2008-01-23 av dåvarande Miljö- och byggnämnden. • Riktlinjer för avstånd mellan hästhållning och bostäder, antagna av KF§7, 2012-01-30 Riktlinjer för exploateringsavtal i Härryda kommun Enligt 1 kap 4§ plan och bygglagen (PBL) definieras exploateringsavtal som ett avtal som rör genomförande av en detaljplan avseende mark som inte ägs av kommunen. Härryda kommuns strategiska planering för bostadsbyggnation riktlinjer till stöd för verksamma vid Uppsala universitet. Detta dokument avser att beskriva universitetets riktlinjer inom olika informations-tekniska områden, baserat på de övergripande mål och strategier som beskrivs i Program för användning och utveckling av IT vid Uppsala universitet, Dnr UFV 2009/872.

RIKTLINJER FÖR HANTERING AV CYKELTRAFIK UNDER BYGGSKEDET I GÖTEBORG – VERSION 1.1 1 1. INLEDNING Riktlinjer för trafikslaget cykel är framtagen av Trafikkontoret, Göteborgs Stad på uppdrag av KomFram. Riktlinjen antogs av lednings-gruppen för KomFram 2016-06-01, reviderades 2020-02-07, och gäller tills vidare.

Lindrig utvecklingsstörning – riktlinjer för kvalitetssäkring vid utredning av barn och ungdomar som uppmärksammas inom BVC och skola FÖRSLAG FRÅN EN ARBETSGRUPP Bakgrund Lindrig utvecklingsstörning ger symtom i form av avvikelser i utvecklingen. Huvudsymtomet är svårigheter med det abstrakta/logiska tänkandet. I policyn finns riktlinjer för omhändertagande av dagvatten, bildexempel på olika utformning fastställas som bör tas hänsyn till vid planering av en dagvattenanläggning: DAMMAR Djup och slänter Varierat vattendjup för bättre hydraulik och fördröjning av vattnet för sedimentation av partiklar och föroreningar i djuphålor För varje församling och pastorat som är huvudman för begravningsverksamheten ska det finnas riktlinjer för hur begravningsverksamheten ska vara utformad (kyrkoordningen 2 kap. 6 a §). Riktlinjerna ska ange hur den enskilda församlingen eller pastoratet arbetar med det som ingår i den begravningsverksamhet som avser alla folkbokförda. • Riktlinjer för byggnation på landsbygden, ursprungligen antagna år 2008-01-23 av dåvarande Miljö- och byggnämnden. • Riktlinjer för avstånd mellan hästhållning och bostäder, antagna av KF§7, 2012-01-30

• Samtliga nyanställda ges information om kommunens säkerhetspolicy och riktlinjer. Personsäkerhet Kommunen ska verka för en hög personsäkerhet bland personal och brukare, genom att: • Upprätta regler och rutiner för rapportering av hot och våld. • Lokalerna ska utformas med hänsyn till personsäkerheten.

riktlinjer till stöd för verksamma vid Uppsala universitet. Detta dokument avser att beskriva universitetets riktlinjer inom olika informations-tekniska områden, baserat på de övergripande mål och strategier som beskrivs i Program för användning och utveckling av IT vid Uppsala universitet, Dnr UFV 2009/872. Riktlinjer för planering och beräkning av lärares arbetsinsatser inom utbildning på grund- och avancerad nivå inom området för humaniora och teologi Bakgrund Föreliggande rekommendationer är resultatet av ett flerårigt arbete som inleddes under en period då området befann sig i ett mycket svårt ekonomiskt läge och behovet av att få

5 sep 2019 Vid planering av bebyggelse nära kraftledningar och andra elanläggningar kan frågeställningar om elektromagnetiska fält behöva beaktas.

Fettavskiljare, matavfallstankar och enskilda avlopp töms med slambil. För slambilar ska tömningspunkten placeras så att avståndet till slambilens uppställningsplats är max 20 meter. Hämtning av container. För uppställning och hämtning av container behövs minst en 15 meter fri yta framför containern. Riktlinjer för hållbart byggande • Vid planering av områden med flerbostadshus och arbetsplatser finns laddmöjligheter för elfordon. (Ja/Nej) Läs mer: Nacka kommuns parkeringsstrategi. 3.2 Skapa rum för verksamheter, blandad bebyggelse och mötesplatser Stadsbyggandet i Nacka ska erbjuda mötesplatser och en blandning av flera funktioner. RIKTLINJER FÖR HANTERING AV CYKELTRAFIK UNDER BYGGSKEDET I GÖTEBORG – VERSION 1.1 1 1. INLEDNING Riktlinjer för trafikslaget cykel är framtagen av Trafikkontoret, Göteborgs Stad på uppdrag av KomFram. Riktlinjen antogs av lednings-gruppen för KomFram 2016-06-01, reviderades 2020-02-07, och gäller tills vidare. Mark och exploatering ansvarar för den löpande förvaltningen av kommunens markreserv, samt utveckling och exploatering av markinnehavet utifrån kommunens översiktsplan. Mark och exploatering säkrar kommunens markförsörjning så att det finns kommunal mark både för Kungsbackas nuvarande och framtida tillväxt. Den fjärde åldern står för den sista delen av livet, som karaktäriseras av sjuklighet och nedsatt fysisk och/eller psykisk funktionsförmåga (SOU 2007:103 s. 77). De personer som har behov av särskilt boende för äldre tillhör vanligtvis den fjärde åldern och har till följd av en eller flera sjukdomstillstånd någon form av funk- Nedan kommer råd och riktlinjer att presenteras för att underlätta genomförandet av examensarbetet. Råden och riktlinjerna kommer att avse planering av examensarbetets genomförande, rapportskrivning och muntlig presentation. Råden och riktlinjerna kräver inte blind underkastelse, utan är till för att underlätta arbetet, behandlar framställning och kontroll av DTM, med syfte att tillfredsställa behov på kravformuleringar vid framställning av DTM för planering, projektering och byggande. När SIS-TS 21145:2004 granskades, framkom det brister bl.a. inom regler för hänvisning, upptäckanden av systematiska fel och inom beräkningsförfarandet.